Đào tạo phát triển

Hãy học hỏi và dám thay đổi

Con người là tài sản quý giá nhất của Hải Phát, là nền tảng cho sự thành công và phát triển của Công ty. Hải Phát luôn đòi hỏi cao về năng lực, nhiệt huyết và sự tận tâm, trung thành của mọi nhân viên. Công ty khuyến khích và yêu cầu nhân viên phát huy tính sáng tạo, luôn học hỏi, không ngừng nâng cao năng lực của bản thân để góp sức cho sự phát triển của Công ty.

Với phương châm: “Phát triển dự án phải đi đôi với việc phát triển nguồn nhân lực”, hàng năm, Công ty luôn có kế hoạch đào tạo cho nhân viên. Công ty đã hợp tác với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý cho nhân viên. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức các buổi đào tạo nội bộ cho nhân viên nhằm tạo điều kiện để nhân viên nắm bắt và hoàn thiện các kỹ năng giải quyết công việc.

Kết quả đào tạo

100%

NV được đào tạo

50%

Đạt chuẩn
Chuyên viên

20%

Chuẩn Trưởng Phòng

2%

Chuẩn Giám Đốc